അർജന്റീന

More: ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ് , എൽ കലഫേറ്റ് , സാൻ കാർലോസ് ഡി ബരിലോച്ചെ , റിയോ ഗ്യാലഗോസ് , മെൻഡോസ , പോർട്ടോ ഇഗ്സാസു , കോർഡോബ , റൊസാരിയോ , സാൻ മിഗുവൽ ഡി ട്യൂമൻ , ലാ പ്ലാറ്റ , സാൻ സാൽവഡോർ ഡി ജൂജു , ഫോർമോസ , ഉഷുവയ്യ , സാൻ മാർട്ടിൻ ഡി ലോസ് ആൻഡസ് , പോസദാസ് , സാൻ ജുവാൻ