ടൂറിസം

More: യൂറോപ്പ് , ഏഷ്യ , ആഫ്രിക്ക , വടക്കേ അമേരിക്ക , ദക്ഷിണ അമേരിക്ക , മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് , ആസ്ട്രേലിയയും ഓഷ്യാനിയയും , കുറിപ്പിന്