കോപ്പർ വളയങ്ങൾ

നിങ്ങൾ സ്ത്രീപക്ഷത്തിന്റെയും ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൻറെയും യഥാർത്ഥ അന്തർലീനമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചു മാത്രം സേഫോർഡ് വളയങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വജ്രങ്ങളുടെയും മറ്റ് വിലയേറിയ കല്ലുകളാലും അലങ്കരിച്ച 750 ടെസ്റ്റുകളുടെ വെള്ളയും പിങ്ക് പൊടിയും ഈ ഐതിഹാസികമായ ആഭരണങ്ങൾ പ്രസക്തവും ആധുനികവുമാണ്. അവരുടെ അനന്ത വൈവിധ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.

ഫ്ലോട്ടിങ് ഡയമണ്ട് കൊണ്ട് കോപ്പർ വളയങ്ങൾ

സബോഡഡ് ബ്രാൻഡായ ഹാപ്പി ഡയമണ്ട്സ് റിംഗുകൾ വനിതകളുടെ ആഭരണങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനത്തല്ല. ഈ ഉൽപന്നങ്ങൾ ശരിക്കും സൌന്ദര്യം, "നൃത്തം", തിളങ്ങുന്ന വജ്രങ്ങൾ എന്നിവ മൂലം ഒരു ഐതീഹ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ചില പ്രചോദിപ്പിച്ച സോപ്പ് കുമിളകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ - അനന്തത്തിൻറെ ലക്ഷണം. ലളിതമായ laconic ഫോമുകൾ ഉണ്ട് ഏത് രത്നങ്ങൾ രണ്ടു നീലക്കല്ലിന്റെ ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ "ഹൃദയം" ആകാരം തമ്മിലുള്ള "നടക്കുക".

വിവാഹബന്ധം

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനോഹരമായ ഇടപെടൽ മോതിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ബോഡർ എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. കല്യാണ മോതിരത്തിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ പിണ്ഡവും - സ്ഫോർഡാർഡ് ഐസിസി കബി, ഒപ്പം ചപ്പാഡീസ്സിമി, ഹെർട്ട് ഡു ഡിയമന്റ്, ടൈംലെസ് വഡെഡിങ് ബാൻഡ് (എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസക്തമായ മോഡൽ മോഡലുകൾ) എന്നിവയാണ്.

വെളുത്ത, പിങ്ക് പൊൻ വളയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനും വൈദഗ്ധ്യം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിചിത്രമായ ഒരു അലങ്കാരവും ഉണ്ട്. ഈ മനോഹരമായ വസ്തുക്കൾ നിത്യസ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും പ്രതീകങ്ങളാണ്.

കോക്ക്ഡ് കോക്ക്ടെയിൽ റിംഗുകൾ

പുരാതന എംബ്രോയ്ഡറി പോലെയുള്ള പ്രശസ്തമായ മോഡലുകൾ IMPERIALE, ആധുനിക ചിക് പ്രിയരും കിരീടം മാറ്റി. ചാരിതാർത്ഥ്യം, തടി പോലെ, ആഭരണങ്ങൾ സ്വയം പഠിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ അറിയാമോ ആരുടെ രൂപകൽപ്പന ആണ്. അതിമനോഹരമായ ആകൃതികളുള്ള ഈ കൂറ്റൻ വളയങ്ങൾ വിലയേറിയ വസ്തുക്കളുടെ ഒരു മിഴിവുറ്റ സമ്മിശ്രണം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു - വജ്രങ്ങൾ, സുഗന്ധമുള്ള സ്വർണക്കട്ടകളിലെ അമിത്സ്റ്റുകൾ.